Garanti & service

Garanti:

Vore leverandører leverer frivillig garanti. Nogle ovne har 6 måneders garanti andre op til 5 år på selve kedlen eller alle støbejerns dele. Garanti vil fremgå af det enkelte produkt.

Garantien gælder såfremt produktet er korrekt registreret hos os og produktet i øvrigt ikke har været udsat for mislighold eller skadelig håndtering.

De store konkurrenter på markedet tilbyder typisk kun 6 mrd. Garanti og kun 2-3 år såfremt man tegner en serviceaftale.

 Garantien gælder ikke, når det drejer sig om:

 • Slidtage fra almindelig brug
 • Forkert brug eller misligeholdelse
 • Der er anvendt andre reservedele end dem fabrikanten anbefaler
 • Garanti perioden er udløbet
 • Uautoriseret service
 • Force majour & naturkatastrofer
 • Uhensigtsmæssig rengøring

—————————————————————

Tegn et serviceabonnement:

Få mest ud af din pilleovn/pillefyr, giv dit ovn/fyr en lang levetid og undgå samtidig uforudsete udgifter til reparationer.

Ligesom din bil efterses med jævne mellemrum, bør du også have en serviceaftale på dit pillefyr/pilleovn.

​Langt de fleste fabrikanter af ovne anbefaler, at der minimum foretages service hvert 2. år, for at sikre at alt er indstillet korrekt og dermed kører optimalt.

BASIS Service – Hvert år

Et årligt eftersyn, justering og rensning af pilleovn/fyr

Kontrolmålingen af pilleovn/pillefyr

Råd og vejledning om dagligt brug

BASIS service – Hvert 2. år​

Samme som BASIS service – Hvert år blot med eftersyn hvert 2. år.


INSTALLATION, SERVICE OG SERVICEABONNEMENT

Vi har egne servicefolk og dygtige firmaer vi samarbejder med omkring tilbud på installation, garantiservice, nødservice og serviceabonnement. Alle bliver ligeledes uddannet direkte ved fabrikkerne.

 • Vi anbefaler, at du tegner et serviceabonnement hos os med årligt besøg af en tekniker, der efterser og justerer din ovn, hvis der skulle være noget.
 • Der er næsten 1 million brændeovne i Danmark. Når vi skal udskifte brændeovnen, tænker vi ofte først på en anden brændeovn.

Men der er så mange andre muligheder:

 • Multifyr til både brænde og træpiller,
 • Effektive pillefyr til centralvarme,
 • pilleovne til centralvarme,
 • komfurer til både centralvarme og madlavning,
 • pejseindsatser,
 • pillebrændeovn som erstatning for brændeovnen samt selvfølgelig
 • helt nye brændeovns typer, der udleder minimale mængder partikler.

Accept af abonnementsbetingelser

Ved din tilmelding bekræfter du, at du er over 18 år, og du accepterer, at enordic aps må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt. Når du køber et abonnement, fornyer vi det automatisk, indtil du melder dig fra ved at sende os en mail på enordicaps@gmail.com.

Betingelser

Betalingen posteres på dine kontoudtog som “enordic”, Betalingen foregår over en krypteret forbindelse. Betalingen er godkendt af Nets.
 Du køber ydelsen af enordic aps (CVR Nr.: 38125060), USSERØD KONGEVEJ 132, 2970 HØRSHOLM. Der er i prisen ikke inkluderet betalingsgebyr.

Opsigelse af Service Abonnement

Du kan til enhver tid opsige dit løbende abonnement med 1 måneds opsigelse. I så fald vil der ikke blive hævet penge fra abonnementet mere. Den sidste hævning på dit kort eller sidste betalte faktura dækker den periode, du har betalt for. Du bliver ikke modregnet den kommende periode, hvis du opsiger midt i perioden, men din service er dækket. Bemærk desuden at af grundet tekniske årsager kan dit abonnement ikke slettes de første 24 timer efter det er igangsat.

Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold

Indmeldelsen er bindende fra det øjeblik, kortholder har gennemført købet. Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte medlemsperiode og efterfølgende abonnementshævninger, med mindre abonnementet i mellemtiden er opsagt, jf. ovenstående regler for opsigelse.

Procedure for abonnementshævning

Løbende abonnementer bliver fornyet ca. 24 timer før dit serviceabonnement udløber. Det sker for at kunne garantere, at du er dækket af serviceordningen. Du modtager forinden en mail om at abonnementet fornys og at du vil blive trukket på kortet eller modtage en faktura.

Fortrydelsesret

Til dit abonnementskøb er knyttet den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Du kan kun fortryde, hvis du IKKE har taget dit abonnement i brug indenfor de 14 dage. Du tager dit abonnement/din serviceydelse i brug i samme øjeblik du gennemfører købet på www.nordicstoves.com. Ønsker du at udnytte fortrydelsesretten, må du straks efter køb logge af og ikke logge på igen og kontakte kundeservice (enordicaps@gmail.com) for at informere, at du har fortrudt dit køb. Da du har indgået en aftale om et abonnement, er der kun fortrydelsesret ved aftalens indgåelse og ikke i forbindelse med den løbende betaling.

Procedure for fornyelse og sletning af kortnummer

Bliver dit kort lukket, fordi du har fået et nyt eller af anden årsag, vil din betaling ikke kunne gennemføres og dit service abonnement vil blive deaktiveret, indtil betalingen kan gennemføres. Fejler en betaling, får du automatisk mulighed for at opdatere dine kortoplysninger.

 

 

 

 1. OM SERVICEBETINGELSERNE

Disse servicebetingelser gælder for installationer med en pilleovn, pillefyr, brændeovn eller gasovn solgt gennem www.nordicstoves.com.

 

 1. OM SERVICEEFTERSYNET

Et serviceeftersyn omfatter kontrol, justering og rensning af ovnens komponenter (se pkt. 3). Eftersynet kan også omfatte udskiftning af slidte/defekte komponenter for at forebygge driftsstop eller driftsforstyrrelser. Selve komponenterne er ikke dækket af prisen abonnementsprisen. Komponenter kan i nogle tilfælde være dækket af garantien. Det er servicemontøren, der vurderer, om komponenten er dækket af garantien fra forhandleren.

Du er ikke forpligtet til at købe hverken komponenter eller udskiftning fra os, men vi forbeholder os ret til at afvise reklamationer og/eller garanti såfremt du ikke får udskiftet og serviceret fejlbehæftede komponenter med godkendte dele enten af os eller andre serviceudbydere.

Serviceeftersynet tilser:

Ovnen sikkerheds og driftsfunktioner

forbrændingsanalyse og evt. indregulering af brænder

inspektion og afprøvning af frisklufttilførsel

inspektion, afprøvning og rensning af aftræk

kontrol af trykekspansionsbeholder ved pillefyringsanlæg med vand

rensning og justering af kedel/brænder

udarbejdelse af servicerapport

 

 1. DET DÆKKER SERVICEAFTALEN

En serviceaftale er en aftale om, at ovnen bliver efterset med faste intervaller. Serviceintervallerne beror dels på lovkrav, dels på leverandørernes anbefalinger og dels på vore egne erfaringer.

Aftaleperioden for en serviceaftale er et eller flere år afhængig af den valgte aftaletype.

Serviceaftaler tilbydes med og uden servicetilkald.

 

3A. Serviceaftaler uden tilkald dækker:

Arbejdsløn og kørsel i forbindelse med udførelse af et serviceeftersyn

Et serviceeftersyn jf. pkt. 2, hvori indgår følgende:

alle komponenter og rør, indenfor pillefyret, pilleovnens, gasovnens kabinet (dog ikke varmtvandsbeholder, se pkt. 5). Hvis følgende komponenter er placeret udenfor kedlens kabinet, er de ligeledes omfattet af eftersynet:

trevejsventil og snavssamler

sikkerhedsventil og standardpumpe til varmeanlægget

aftrækssikring

driftstermostat

varmtvandsbeholderens termostat

klimastyring og automatik (som standardkomponent)

komponenter, der normalt er placeret indenfor kabinettet, men er flyttet udenfor og er placeret i opstillingsrummet.

 

3B. Serviceaftaler med tilkald dækker:

Det samme som serviceaftale uden tilkald

Arbejdsløn og kørsel i forbindelse med tilkald, når årsagen til driftsstop eller driftsforstyrrelse er

dækket af serviceaftalen (se pkt. 5, hvilke situationer aftalen ikke dækker)

Arbejdsløn ved udskiftning af defekte reservedele og justering/rensning af

komponenter, der er dækket af aftalen i henhold til pkt. 3A.

 

 1. FORBEHOLD

Enordic aps forbeholder sig retten til at afvise tilmeldinger på visse produkter, eller stille krav om tillægspris, hvis det ved første besøg konstateres, at anlægget er os ubekendt (vi har ikke solgt produktet), anlæggets tilstand er dårlig eller opbygningen af anlægget er så kompliceret, at det giver øget tidsforbrug

ved servicearbejdet.

Enordic aps kan kræve, at en serviceaftale ændres til en anden aftaletype, hvis det konstateres, at  pilleovnen, pillefyret, gaskedlen ikke kan serviceres tilfredsstillende og/eller sikkerhedsmæssigt forsvarligt under den indgåede aftale

Enordic aps skal kunne udskifte komponenter uden at ændre eller ombygge den eksisterende installation og uden at anvende ekstra montør til opgaven

Enordic aps er ikke ansvarlig for at fremskaffe og levere fremmede reservedele, komponenter, automatik og andet udstyr, men vil i videst muligt omfang forsøge at anvise løsningsmuligheder

Der kan ikke monteres reservedele og komponenter, som ikke er leveret eller bestilt af enordic aps eller vores service partnere

Enordic aps kan forlange, at mangler ved pillefyrings anlægget, gasinstallationen, varmeanlægget eller

varmtvandsbeholderen afhjælpes, når disse er årsag til ustabil drift

Enordic aps kan forlange, at der monteres afspærringsventiler, hvor særligt tidskrævende aftapnings –

/udluftningsforhold gør sig gældende

 

 1. SERVICEAFTALEN DÆKKER IKKE

Følgende ydelser og situationer er ikke dækket af serviceaftalen og skal betales særskilt:

forbrug af reservedele og komponenter af enhver art, der ikke er dækket af produktets garanti

udskiftning af støbte kedelblokke, /varmevekslere samt ekspansionsbeholdere, der ikke er dækket af produktets garanti

udsyring/højtryksrensning af kedlens varmeveksler/kedelblok

udsyring/rensning/udskiftning af varmtvandsbeholder uanset placering indenfor eller udenfor kabinet

udskiftning og kontrol af anode i varmtvandsbeholder

udskiftning af sikkerhedsventil til varmtvandsbeholder

udskiftning/rensning af rør, haner og flexslanger.

Udskiftning af shuntventil og brugsvandspumpe

etablering af inspektions – og rensemulighed

hel eller delvis udskiftning eller reparation af aftrækssystem

kontrol, udskiftning og fejlfinding på komponenter eller reguleringssystemer, der er monteret særskilt til

drift af solvarmeanlæg eller andre kombinationsanlæg

demontering af skabe, hylder, rør, o.lign. for adgang til gaskedlen

tilkald til vandpåfyldning, åbning for gassen, strømsvigt samt fejlbetjening af kedelanlæg og automatik/klimastyring

ombygning af automatik/klimastyring, omplacering af følere samt indgreb i fast elinstallation

gentagne tilkald til defekte komponenter, der ikke ønskes udskiftet

fejl og mangler i varmeanlægget og på ukurante komponenter/reservedele

særligt omfattende servicearbejde ved første besøg, som medfører et tidsforbrug på over 2 timer

tilkald til driftsstop eller driftsforstyrrelser, hvor kunden har været årsag til, at serviceeftersynet ikke er blevet udført

fejl der er forårsaget af hærværk, brand, frost – og vandskade, lynnedslag, elinstallationen eller uautoriserede personer

gentagne tilkald, der skyldes snavs, ilt og gennemstrømningsproblemer i varmeanlægget, fejlagtig dimensionering af varmeanlæg og ekspansionssystem

 

 1. SERVICETILKALD

Tilkaldet skal ske til:

Enordic aps på telefon

30 700 801

Ved akut varmebehov kan der forventes hjælp på adressen inden for 4 timer, med mindre andet er aftalt. I et vist omfang vil driftstoppet blive søgt afhjulpet ved vejledning pr. telefon.

Ved driftsstop af omfattende karakter vil enordic aps tilstræbe at opretholde varmeforsyningen ved midlertidige foranstaltninger og eventuelt ved brug af alternativ energiforsyning.

Ved manglende varmt brugsvand kan der forventes hjælp på adressen på hverdage inden

for almindelig arbejdstid.

Tilkaldsperioder

Fyringssæson:

 1. oktober til 30. april fra kl. 8 til kl. 18. alle ugens dage.

Sommerperiode:

 1. maj til 30. september på hverdage. Mandag til torsdag fra kl. 8 – 15:30.

Aftalen dækker ikke tilkald på Store Bededag, 1. maj, Kristi Himmelfartsdag, den efterfølgende fredag, 2. Pinsedag samt Grundlovsdag.

 

 1. BETALING

Betaling for serviceaftalen opkræves typisk 1-2 måneder før næste besøg i abonnementsperioden.

Betaling for eventuelle reservedele opkræves normalt på den førstkommende afregning, efter at reparationen har fundet sted.

Ved aftalens opsigelse eller ophør vil enordic aps opkræve eventuelt skyldigt restbeløb for eftersyn og tilkaldsdækning, jf. punkt 9 og 1

Ligeledes opkræves eventuelle skyldige beløb for reservedele, komponenter og arbejdsløn, der ikke er omfattet af aftalen.

 

 1. IKRAFTTRÆDELSE OG FORTRYDELSESRET

Aftalen træder i kraft den dato, der fremgår af den tilsendte serviceaftale og fornys automatisk med en periode ad gangen, medmindre den opsiges i overensstemmelse med pkt.9 eller ophører i henh. til pkt. 11

Der er en fortrydelsesret på 14 dage fra købet af serviceaftalen.

Ønskes fortrydelsesretten benyttet, skal dette meddeles til

Enordic aps inden for de 14 dage.

 

 1. OPSIGELSE

Aftalen kan skriftligt opsiges af begge parter med 1 måneds varsel. Ved opsigelse skal eventuelle skyldige beløb indbetales til enordic aps jf. pkt. 7 1

 

 1. FRAFLYTNING/EJERSKIFTE

Ved ejerskifte indtræder den nye ejer normalt i serviceaftalens rettigheder og forpligtelser.

Ejendommens ejer er forpligtet til at give den nye ejer meddelelse om dette. Ønsker den

nye ejer ikke at overtage serviceaftalen, er den tidligere ejer forpligtet til at indbetale et

eventuelt skyldigt beløb for serviceaftalen til enordic aps.

Reservedele og ydelser uden for serviceaftalen forbrugt inden ejerskiftet, skal betales af tidligere ejer.

 

 1. KEDELUDSKIFTNING

Ved pilleovn, brændeovn, gasovn, pillefyr eller kedeludskiftning ophører serviceaftalen.

Ved ophør skal eventuelle skyldige beløb indbetales til enordic aps jf. pkt. 7.

 

 1. ÆNDRING AF PRISER OG BETINGELSER

Servicepriserne kan ændres én gang årligt pr. 1. juli.

Servicebetingelserne kan ændres ved skriftlig meddelelse herom senest 30 dage, før de træder i kraft.

 

 1. REKLAMATION

Ved aftaler uden tilkald ydes der 30 dages reklamationsret på ydelser, der kan henføres til

serviceeftersynet. Indsigelse mod opkrævede ydelser skal ske til enordic aps senest 14 dage efter

servicebesøget.

 

 1. UDSKIFTEDE RESERVEDELE

Defekte reservedele efterlades på adressen, og enordic anbefaler, at de opbevares, indtil afregningen har fundet sted.